تفاوت های انسانی و مفهوم برابری حقوق

by مدیـــــــر 23. أفريل 2010 01:19

انسان ها از جهات مختلفی (همچون سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، نژاد، مذهب، توانایی های جسمی و ذهنی و...)با همدیگر متفاوتند. اما آیا تفاوت های انسانی در بهره مندی برابر انسان ها از حقوق بشر و یا در استیفای برابر از این حقوق تاثیر گذارند؟ از منظر حقوق بشر تفاوت های انسانی از قبیل تفاوت های جنسیتی، تفاوت های جسمی و ذهنی و... در بهره مندی و تمتع برابر افراد از حقوق بشر هیچ گونه اثری ندارند. به صرف انسان بودن، همگان از این حقوق بطور برابر متمتع اند. اما همین تفاوت ها در شرایط و نحوه ی استیفاء و اجرای حقوق بشر، می توانند اثر گذار باشند. به این معنا که می توان بکارگیری و اجرای برخی از حقوق انسانی را، در صورتی که از نظر عقلی و علمی دلایل کاملاً قابل توجیهی برای اینکار وجود داشته باشد، منوط به وجود یا حصول به شرایطی (همچون شرط سن، شرط تخصص، شرط شهروندی و...) دانست. این سخن منافاتی با موازین حقوق بشر و لزوم رعایت اصل برابری ندارد. تبعیض زمانی اتفاق می افتد که صرفاً بخاطر وابستگی به یک مذهب یا نژاد خاص و یا به علت زن یا مرد بودن و امثال آن، اساساً تمتع برابر از همه یا برخی از حقوق انسانی را از افراد سلب یا با محدودیت مواجه کنیم و یا اینکه به دلایل موهوم و غیر واقعی و صرفاً به علت وجود تفاوت های انسانی، استیفای برابر از همه یا برخی ازحقوق بشر را انکار نموده یا محدود نماییم. لیکن صرف یک رفتار نابرابر در صورتی که معیار و ضابطه ی چنین تفاوت گذاری معقول و عینی باشد و مقصود از آن دستیابی به هدفی باشد که طبق معاهدات حقوق بشر توجیه پذیر است، متضمن تبعیض نخواهد بود.

 برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید: 

 

human-differences&concept-of-equality.pdf (76.48 kb)

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen