مفهوم برابری زنان و مردان در بهره مندی از حقوق بشر

by مدیـــــــر 10. اكتوبر 2009 02:52

بر اساس عقلانیت امروزین که حقوق بشر معاصر نیز بر آن مبتنی است، هر موجودی که دارای ژنوم انسانی باشد، بشر تلقی می شود و به لحاظ بشر بودن خویش واجد مجموعه ای از حقوق و آزادی هاست و چون همه ابنای بشر در حیثیت انسانی و انسان بودن با هم برابر هستند، در بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین نیز برابر خواهند بود. از اینرو از منظر نظام بین الملل حقوق بشر عوامل و عوارضی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و... نمی توانند دلیلی بر انکار برابری یا اعمال محدودیت بر آن گردند... برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید:

equality-between-men&women.pdf (141.98 kb)

 

Tags: , , ,

حقِ نقض قانون به مثابه یک حقِ بشری

by مدیـــــــر 8. اكتوبر 2009 21:43

    درست است که حاکمیت قانون و پذیرش تکلیف به اطاعت از قوانین یک امر ضروری و اساسی برای تضمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد و نتیجتاً اجرای عدالت است، لیکن به نظر نمی رسد تکلیف به اطاعت از قوانین یک تکلیف عام در برابر هر قانونی باشد. بلکه این تکلیف زمانی قابل احترام و رعایت است که قانون، حقوق و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده ی افراد را سلب یا با محدودیت نا موجه روبرو نگرداند. در غیر اینصورت افراد صرفنظر از برحق بودن یا نبودن در عمل خود، دارای حقِ بر نقض قانونی هستند که به نظر ایشان حقوق و آزادی های بنیادین آنها را بطور ناموجه سلب یا محدود نموده است. در نظام بین الملل حقوق بشر، حقِ بر نقض قانون به عنوان پیامد پذیرش حقوقی همچون حقِ بر مقاومت و حقِ بر آزادی وجدان، مذهب، اندیشه و  بیان و حقِ بر آزادی مشارکت در اداره امور عمومی و سیاسی قابل توجیه و تجلّی است. برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید:

Right-to-violation-of-law-as-a-human-right.pdf (133.25 kb)

 

رویکرد های اسلامی در ایران به حقوق بشر

by مدیـــــــر 26. سبتمبر 2009 02:22

میان بسیاری از احکام و تکالیف اسلامی و آنچه امروزه در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان حقوق و آزادی های بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده است، تعارضات و تفاوت های آشکاری وجود دارد. نحوه مواجهه و برخورد با این تعارضات از سوی عالمان اسلامی به بروز دیدگاههای مختلفی انجامیده است. در این نوشتار تلاش می شود تا رویکرد های فقهی و کلامی عمده ای که در کشور ما در مواجهه با حقوق بین المللی بشر و نظام حاکم بر آن مطرح گردیده است به اختصار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سه رویکرد در این مقاله بررسی می شود: رویکرد معتقدین به عدم اجتهاد، رویکرد معتقدین به اجتهاد در فروع و رویکرد معتقدین به اجتهاد در اصول...

 برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید: 

Islam&humanRights.pdf (123.02 kb)

 

 

 

 

حق برخورداری از وکیل دعاوی به عنوان یک حق بشری

by مدیـــــــر 17. سبتمبر 2009 08:28

     یکی از تضمین های لازم برای دفاع از دعاوی و از جمله اموری که برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه، هر شخصی فارغ از جنس، نژاد و ... باید از آن بهره مند گردد، حق بر خورداری از وکیل در جریان یک دعوی است.در این مقاله ابعاد مختلف این حق در آیینه استانداردها و ضوابط و معیار های بین المللی حقوق بشری، مورد بررسی و اشاره قرار می گیرد.برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید

 

right_to_attorney_as_a_human_right.pdf (180.46 kb)

 

Tags: , , , , ,

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen