حقِ نقض قانون به مثابه یک حقِ بشری

by مدیـــــــر 8. اكتوبر 2009 21:43

    درست است که حاکمیت قانون و پذیرش تکلیف به اطاعت از قوانین یک امر ضروری و اساسی برای تضمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد و نتیجتاً اجرای عدالت است، لیکن به نظر نمی رسد تکلیف به اطاعت از قوانین یک تکلیف عام در برابر هر قانونی باشد. بلکه این تکلیف زمانی قابل احترام و رعایت است که قانون، حقوق و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده ی افراد را سلب یا با محدودیت نا موجه روبرو نگرداند. در غیر اینصورت افراد صرفنظر از برحق بودن یا نبودن در عمل خود، دارای حقِ بر نقض قانونی هستند که به نظر ایشان حقوق و آزادی های بنیادین آنها را بطور ناموجه سلب یا محدود نموده است. در نظام بین الملل حقوق بشر، حقِ بر نقض قانون به عنوان پیامد پذیرش حقوقی همچون حقِ بر مقاومت و حقِ بر آزادی وجدان، مذهب، اندیشه و  بیان و حقِ بر آزادی مشارکت در اداره امور عمومی و سیاسی قابل توجیه و تجلّی است. برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید:

Right-to-violation-of-law-as-a-human-right.pdf (133.25 kb)

 

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen