حق بهره مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین المللی

by مدیـــــــر 23. ديسمبر 2018 09:07

حق بهره مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین‌المللی

نویسندگان: احمد نصر اصفهانی و دکتر لیلا رئیسی
مجله حقوق تطبیقی دانشگاه مفید - شماره 108 - 1396


برخورداری از محیط زیست سالم و بطور خاص بهره‌مندی از هوای پاک ، یکی از دغدغه‌های مهم امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و ومعاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. در برخی از آنها مثل منشور آفریقایی حقوق بشر، این موضوع صراحتا به عنوان یک حق پذیرفته شده اما در برخی دیگر مثل میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین‌المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت را طی کرده است. در دسته‌ای از آنها بهره‌مندی از هوای پاک در قالب حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، مورد بررسی قرار گرفته و در برخی دیگر این موضوع در قالب چهره‌ای از یک یا چند حق بشری(نسل اولی یا نسل دومی) ارزیابی شده است. در ادامه خواهیم دید که بر خلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و بطور ویزه دیوان اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت آمیزتر بوده است

برای دریافت متن کامل این مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید

 

LAW_Volume 5_Issue 108_Pages 89-106.pdf (297.56 kb)

 

 

Tags: , ,

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen