حق بهره مندی از هوای پاک

by مدیـــــــر 19. مي 2014 07:29


استفاده و بهره مندی از هوای پاک و امکان تنفس در هوای سالم یکی از زیر مجموعه های حق بهره مندی از محیط زیست سالم است که امروزه در قالب نسل سوم حقوق بشر خود را نمایان ساخته اند. حق های نسل سوم سه ویژگی دارند که آنها را از سایر حقوق متمایز می سازد و عبارتند از: الف) کاملا به هم وابسته و جدا نشدنی هستند. ب) مستقیم یا غیر مستقیم بر همه انسان ها و حتی نسل های آینده تاثیر می گذارد. تحقق آنها سود همگان و نقض آنها نیز زیان همه را در پی دارد. پ)برخورداری از آنها حق همه افراد و ملت ها و تلاش برای تحقق و دستیابی به آنها نیز تکلیف و مسوولیت همگان اعم از دولت ها و سازمان ها و اشخاص خصوصی است و به همین خاطر به آنها حقوق همبستگی نیز گفته می شود چرا که دستیابی به آنها نیازمند همبستگی و تلاش و تعامل همه بشریت است

در حقوق بین الملل در مواجهه با موضوع محیط زیست و هوای پاک با دو دسته اسناد روبرو هستیم. یک دسته اسنادی که ماهیت محیط زیستی دارند و دیگر اسنادی که ماهیت حقوق بشری دارا هستند. در سطح اسناد جهانی حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حق مستقلی به نام حق بهره مندی از هوای پاک یا حتی بطور عامتر حق بهره مندی از محیط زیست سالم مورد شناسایی قرار نگرفته است. با این حال کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (به عنوان رکن ناظر بر اجرای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در نظریه شماره 14 خود که به تفسیر ماده 12 میثاق در زمینه دسترسی به بالاترین استانداردهای قابل حصول بهداشتی می پردازد برخی تعهدات کشورها را در خصوص بهره مندی از هوای پاک یادآور شده است

در سطح اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز دو رویکرد عمده وجود برخی اسناد مانند منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و یا پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر موسوم به «پروتکل سان سالوادور» حق مذکور را صراحتا مورد پذیرش قرار داده اند. امام در برخی دیگر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های شانزده گانه آن هیج جا سخنی از حق بهره مندی از محیط زیست سالم به میان نیامده است با این حال عملکرد و رویه ای که این دیوان در جریان رسیدگی به موارد نقض آن بکار برده بسیار قابل توجه و تامل است. چرا که این مرجع با بکار گیری روش تفسیری خاصی که روش تفسیر پویا و تکاملی نامیده شده حقوق مندرج در کنوانوسیون اروپایی حقوق بشر را به گونه ای تفسیر نموده تا تضمین های مندرج در کنوانسیون برای حقوقی که برای آنها ضمانتی در کنوانسیون پیس بینی نشده نیز تعمیم یابد. به همین خاطر می بینیم که در آرای این دیوان نقض حق بهره مئدی از هوای پاک و محیط زیست سالم در چارچوب نقض حریم خصوصی و زندگی خانوادگی یا نقض ممنوعیت کاربرد رفتارهای رنج آور و غیر انسانی یا نقض حق داشتن اطلاعات زیست محیطی و امثال انها مورد رسیدگی قرارگرفته است. پرونده لوپز اوسترا علیه اسپانیا و پرونده فلوریا علیه رومانی و یا پرونده گوئرا و دیگران علیه ایتالیا از نمونه هایی هستند که در آنها دیوان اروپایی حقوق بشر از این رویه استفاده کرده است

 

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید 

right to breathe clean air.pdf (1.19 mb)

نظرات

ارسال نظر

 


  Country flag

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
LoadingPowered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen